Vymahatelné škody od 21.3.2008 do 11.září 2009.


Vymahatelná škoda ve výši 120 mil. Kč na výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), Edukativní konopné klinice, resp. zřizovatelích kliniky (což jsou 3 právnické osoby a členové Společenství), škoda na členech výzkumu a Společenství a dále na členech asociace Open Royal Academy, European Cannabis Church a škoda na spolu zakladatelích Konopné církve (registrace dne 14.7.2016, podány 3 žaloby na nečinnost a nezákonné rozhodnutí u MS v Praze v roce 2016, dvě žaloby odmítnuty jako nedůvodné při 5 měsíční nečinnosti správního orgánu). Pohledávka ve výši v minimální výši 120 mil. Kč je schválena ke dni 14.5.2016 pod dozorem advokáta a uznána 5 právnickými osobami na společné na Valné hromadě v Praze, avšak pouze a jen za období od 21.3.2008 do 11.září 2009. Celkové nejnižší vymahatelné pohledávky členů ke dni 21.3.2017 jsou s ohledem na nové sídlo asociace Open Royal Academy ke dni 1.1.2017 v Kanadě minimálně 77 milionů kanadských dolarů. 

Vyjádření statutárních zástupců justice, exekutivy a zákonodárného sboru vůči členů Open Royal Academy ze dne 20.12.2016Open Royal Academy

Asociace Open Royal Academy sdružuje právnické a fyzické osoby spolupracující na mezinárodním právním, přírodovědném a národohospodářském výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék). V České republice jde o níže uvedené právnické osoby - společnosti.

Věcně: Členové asociace na území ČR vedli od 1.5.2004 v předmětné věci s justicí, trestní exekutivou, premiéry, ministry, hejtmany, primátory, starosty, poslanci, senátory a prezidenty tisíce marných jednání. Podali tisíce správních, civilních, trestních a kárných podnětů, žalob, stížností, odvolání, dovolání a žádostí o přezkumy. Podali od 21.3.2008 tři legislativní návrhy. Odpověď České republiky? Cenzura v televizi a rozhlase. Justičně exekutivní kartel za podpory mediální propagandy Novy, Primy apod., týdeníků Respekt, Reflex, Týden atd., cenzura a propaganda všech deníků bez vyjímky. Odpověď České republiky jinak?

Pouze a jen vedoucí výzkumu Dušan Dvořák, který je nositelem britské a české vlády za vzdělávání v léčbě konopím a účinných pravidlech minimalizaci rizik při užívání drog (harm reduction), který již v roce 2000 zaváděl jako ředitel Střediska prevence drogových závislost v Olomouci substituční terapii pro závislé na opiátech, byl od 1.1.2010 do 10.12.2016 celkem 10x obviněn, 5 x v kategorii těžký zločin, přestože na důkazech s lékaři, vědci a těmi, kterých se to týká, opakovaně od roku 2008 veřejně prokazuje, že cannabisterapie pomáhá při tolika nebezpečných chorobách jako je cukrovka, rakovina nebo roztroušená skleróza a že je nejen bezpečnou a účinnou volbou pro paliativní léčbu, ale v některých případech léčí kauzálně. Proto se Již téměř pět let pokouší česká justice zbavit vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka právní způsobilosti a zavřít ho do ústavu.

Klíčová rozhodnutí: Dne 10.12.2016 vyhotovil Znalecký ústav Bohnice posudek pro Okresní soud v Olomouci, kde je uvedeno, že vedoucí výzkumu Dušan Dvořák neměl být nikdy omezován na právech, že pěstování a zpracování konopí je ne chorobné a jde o problém justiční, nikoliv právní. Znalecký ústav Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého naopak potvrdil, že dosud neexistuje infekční duševní choroba, kterou Dušan Dvořák údajně trpěl, že konopí má v každé části rostliny jiný obsah účinných látek a doložil stejně jako ministerstvo zdravotnictví, že konopí není prekurzor, za což primárně a vědomě mylně justice trestá občany v rozporu s fakty od roku 2010 a zapírá jim přístup k Soudnímu dvoru.

Ekonomicky: Nejnižší vymahatelná pohledávka asociace Open Royal Academy a jejich členů vůči České republice ke dni 14.5.2016 byla na Valné hromadě českých a moravských členů asociace Open Royal Academy dne 14.května v Praze schválena níže uvedenými právnickými osobami a jejich poškozenými členy ve výši 1 miliarda Kč. Právním zástupcem členů asociace a členem uvedených právnických osob je společnost Cannabis is The Cure,z.s. , viz níže.

Právně: Ze strany České republiky došlo od 1.5.2004 a zejména od 1.1.2010 k zcela vědomému brutálnímu a cynickému porušování a pošlapávání práva OSN, práva pod jurisdikcí International Common Law Court of Justice Vienna a práva Evropy, konkrétně byl porušen čl. 2, 3 a 6 etc. a judikatura. Rozhodnutí European Court of Human Rights a rozhodnutí Court of Justice od roku 2012 - 2016 vůči členům a právnímu zástupci asociace v angličtině, francouzštině a češtině vidíte na http://echr-coe-int.blogspot.com Právo Společenství je nevymahatelné stejně, jako právo Evropy a OSN. 

Došlo k opakovanému vědomého porušení mnoha zákonů České republiky včetně judikatury a porušení starého i nového občanského a trestního zákoníku (zde v §§ 28  a 31,odst. 1 tr.z.) a mnoha ustanovení zákona o zdraví lidu. Dále došlo a dochází k vědomému porušení práva Společenství, konkrétně pak čl. 34 a 267 a judikatury Soudního dvora. Rozhodnutí k registraci právního zástupce poškozených bylo učiněno dne 14. července 2004 v Olomouci, 

Přes podání 12 ústavních stížností od vstupu do Společenství (8 stížností je zveřejněno a  aktivní stížnost vedoucího výzkumu ke dni 10, 12.2016 je uvedena blogu právního zástupce na http://cannabis-is-the-cure.blogspot.com) došlo k dalšímu a opakovanému porušování úmluv také po registraci poslední níže uvedené veřejně prospěšné právnické osoby registrované níže uvedenými pěti právnickými osobami a jejich členy dne 14. července 2016 na Ministerstvu kultury a dne 20.12. 2016 u Městského soudu v Praze.

Protože došlo k dalším porušení umluv, je k Mezinárodnímu dni pro lidská práva dne 10.prosince 2016 vedená pro vymahatelnost členy asociace Open Royal Academy Europe, členy European Cannabis Chruch a Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. stanovena v nejnižší vymahatelné výši 

40 milionů Euro


Informace o právnických osobách je možné ověřit na www.justice.cz po zadání IČ právnické osoby
a ev. dohledat ve Sbírce listin jednotlivých subjektů v uvedených v rejstřících