Generálnímu finančnímu ředitelství bylo dne 23.10.2017 doručeno odvolání

na rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství ze dne 11.10.2017 č.j. 43568/17/51000-41451-711055 ve spojení s rozhodnutím Finančního úřadu pro Olomoucký kraj ze dne 20.10.2017 č.j. 1853861/17/3100-11450-809667
Důkazy doručení dne 23.10.2017 a podané stížnosti na průtahy dne 11. 11.2017 NAJDETE ZDE
Obvodnímu soudu pro Prahu 10 dne 15.11.2017, zmocnění

Cannabis is The Cure,z.s. IČ: 266 70 232, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc v zastoupení předsedy správní rady Dušana Dvořáka, MMCA, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6

Obvodní soud pro Prahu 10
č.j. 67 Nc 8008/2017
Věc: Přiložené důkazní listiny (přílohy) vložte prosím do spisu č.j. 67 Nc 8008/2017 a sdělte žalobci jako žadateli o informace níže uvedené žádané informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. ke spisu č.j. 67 Nc 8008/2017 z důvodu podání dovolání k usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11.9.2017 č.j. 11 Co 246/2017 (doručeno Obvodním soudem pro Prahu 10 dne 12.10.2017) a nemožnosti ověřit skutečnosti ve spisu spojené s žádostí soudu o ustanovení advokáta ex officio OS pro Prahu 10 z důvodu blízkosti ke spisu, termínu dovolání a z důvodu nemajetnosti žalobce (ve vlastnictví žalobce je pouze ospělovský dům se zahradou a lesem zatížený úvěrem u Reiffaisenbank,a.s. se splátkami cca 3,5 tis. Kč/měs. a čistém příjmu z invalidního důchodu ověřitelném u ČSSZ, konkrétně OSSZ v Olomouci cca 15.000,- Kč/měs., což jsou údaje doložitelné z veřejných informačních systémů).
  1. Žádost číslo jedna: Dne 5.11.2017 obdržel žalobce rozhodnutí Městského soudu v Praze č.j. Si 1532/2017 ze dne 2.11. 2017, ve kterém bylo citováno žalobcovo sdělení, že zaslal dne 12.10.2017 poštou (pošta Karviná, Darkov) Městskému soudu v Praze do spisu č.j. 11 Co 246/2017 odmítavá rozhodnutí Ústavního soudu ČR č.j. SPR ÚS 3/2016, SPR ÚS 92/2016, SPR ÚS 155/2016, SPR ÚS 294/2016, SPR ÚS 312/2016, SPR ÚS 433/2016, SPR ÚS ¨885/2016, dále analogická odmítavá rozhodnutí nejvyššího státního zastupitelství č.j. 3 SPR 24 / 2016, 1 NZN 412/2016, 6 NZN 807/2016, 6 NZN 1278/2016, 6 NZN 1303/2016, 6 NZN 2550/2016 a 1 SIN 21/2016, 1 SIN 49/2016, 1 SIN 58/2016,, 1 SIN 67/2016,1 SIN 110/2016, 1 SIN 111/2016, 1 SIN 113/2016, dále analogická odmítavá rozhodnutí Nejvyššího souduč.j. S 265/2016, S 316/2016, S 456/2016, 1 Ntn 170/2016, SM 244/2016, SM 254/2016, SM 259/2016, SM 308/2016, 1 Zin 91/2016, 1 Zin 96/2016, 1 Zin 99/2016, 1 Zin 139/2016,1 Zin 170/2016, 1 Zin 177/2016, 1 Zin 179/2016,1 Zin 183/2016 K žádosti o informaci, zda byl výše uvedený obsah poštovního podání (obálka A4, pošta Karviná, dne 12.10.2017) Městským soudem v Praze vložen do spisu č.j. 11 Co 246/2017 a zda byly stížnosti žalobce Městskému soudu v Praze č.j. St 133/2016, SPR 2505/2016, St 17/2017 a St 89/2017 Městským soudem v Praze vloženy do spisu č.j. 11 Co 246/2017, Městský soud v Praze odpověděl: "Sdělujeme, že ve spisu jsou vedeny pouze „důkazy“ doručené prostřednictvím datové schránky, vámi uvedené podání (poštou 12. 10. 2017) nikoli. Pravděpodobně bylo předáno k založení do prvostupňového spisu, tedy Obvodnímu soudu pro Prahu 10."
    Sdělte prosím cenu za vyhledání informací a sdělte, zda se ve spise č.j. 67 Nc 8008/2017 nachází jak výše uvedená rozhodnutí o stížnostech Městského soudu v Praze v roce 2016 a 2017, tak že byla Městským soudem v Praze zaslána obálka s výše uvedenými rozhodnutími ústavního a nejvyššího soudu a nejvyššího státního zatupitelství v roce 2016.
  2. Žádost číslo dva: Dne 29.6.2017 Městský soud v Praze pod č.j. 11 Co 246/2017 v předmětné věci a důsledků jednání žalobkyně od roku 2012 již nejméně podesáté rozhodoval, nyní v této žalobě již počtvrté, a rozhodl, že Obvodní soud pro Prahu 10 učinil vadné rozhodnutí a má správně označit žalovaného, aby mohl uplatnit náhradu škody cca 30 tisíc Kč za nedůvodně podaný žalobní návrh řešený advokátem žalované, což v usnesení ze dne 26. 4. 2017 č.j. 67 Nc 8008/2017-348 absentovalo. Avšak ani v tomto rozhodnutí Městský soud v Praze stejně jako Obvodní soud pro Prahu 3 neseznal, že žaloba je z důvodu porušení (nejen autorských - výzkumných) práv právnických osob (zřizovatelů Edukativní konopné kliniky) nezákonným, účelovým a jednáním žalované prvoinstančně projednávána Městským soudem v Praze, jak bylo s ohledem na § 9 odst. 2 opakovaně oprávněně napadáno. Paradoxně byl žalobce vyzýván, zda nemá námitku k určení obecního soudu, když vadné určení žalobce namítal, žádný soud se k tomuto nevyjádřil.
    Sdělte dle infozákona, jaké skutečnosti bránily Obvodnímu soudu pro Prahu 10 vyjádřit se od března do srpna 2017 k opakovaným námitkám žalobce, že žalobní spor patří prvoinstannčně Městskému soudu v Praze.
    Dne 15.11.2017
Dušan Dvořák, MMCA

Důležité – zmocnění

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6, přechodně Rehabilitační sanatorium – Lázně Darkov, Čsl. armády 2954/2, 733 12 Karviná - Hranice, zastoupen v souladu se zákonem v trestním, správním a civilním řízení z důvodů letité kriminalizace a diskriminace z důvodu víry, přesvědčení, světového názoru a zdravotního postižení asociací Cannabis is The Cure,z.s. , datová schránka ID 4ex7c9p, s tímto zmocněním dle § 441 občanského zákoníku a přijetím zmocnění předsedou správní rady asociace Cannabis is The Cure,z.s. Dušanem Dvořákem se současným zasláním dle stanov členům asociace s tím, že tímto zmocňuji druhého a třetího statutárního zástupce asociace Mgr. Ivana Chalaše a Bc. Hanu Langovou a dále jednáním žalované rovněž poškozených zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (první statutární zástupce zřizovatelů: Ateliér ALF,z.s., František Slavík, Konopí je lék, z.s., Miloslav Tetour, Art Language Factory, z.s., Josef Pospíšil) – pokud nebudu moci – aby výše uvedení za mne a naši rodinu, za poškozenou asociaci a její členy a za poškozené zřizovatele Edukativní konopné kliniky v této věci podali justici a exekutivě další případně žádosti a návrhy a opravné prostředky, k čemuž jsem byl dosud Valnou hromadou asociace dne 14.5.2016 zmocněn, viz www.justice.cz., Sbírka listin Cannabis is The Cure,z.s. Jakékoliv podání označené přijetím zmocnění s odkazem na toto prohlášení na https://nahrada-skody.blogspot.cz


Stížnost dne 11.11.2017 na průtahy rozhodnutí Generální finančního ředitelství, Odvolacího finančního ředitelství a Finančního úřadu pro Olomoucký kraj v roce 2017, naposledy pak odvolání ze dne 20.10. doručené dne 23.10.2017 do DS povinného


Důkazy dodání podání odvolání jak Generálnímu, tak Odvolacímu finančnímu ředitelství a Ústavnímu soudu ČR dne 23.10.2017
Konopí je lék, z.s., Konopná apatyka královny koloběžky první, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov IČ: 22727281 v zastoupení k podání dle § 441 o.z. Cannabis is The Cure, z.s. Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, IČ: 26670232

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ, 
LAZARSKÁ 15/7, 117 22 PRAHA 1

Věc: stížnost na průtahy při  vydání rozhodnutí GENERÁLNÍHO FINANČNÍHO ŘEDITELSTVÍ na odvolání na rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství ze dne 11.10. 2017 č.j.: 43568/17/510041451-711055 ve spojení s rozhodnutím Finančního úřadu pro Olomoucký kraj ze dne 20.10. 2017 čj.: 1853861/17/3100-11450-809667

Odůvodnění: 1) Dne 20. 10. 2017 jsme podali skrze podatelny povinného Odvolacího finančního ředitelství a skrze podatelnu  Finančního úřadu pro Olomoucký kraj stížnost na průtahy a odvolání na rozhodnutí dotčených finančních správ, která nám 7 let odmítá vydat informace.  Analogické podání jsme adresovali ústavnímu soudu a se všemi výše uvedenými rozhodnutími jsme podání zaslali rovněž přímo na podatelnu GENERÁLNÍHO FINANČNÍHO ŘEDITELSTVÍ . 2) Žádali jsme znát, cituji: „Je nebo nebo není povoleno bez jakéhokoliv povolení pěstování konopí s obsahem do 0,3% THC v celé nadzemní části rostliny včetně vrcholíku pěstovaného na ploše do 100m2/osobu a stejně tak je nebo není povoleno jeho zpracování a distribuce? Pokud tyto činnosti nelze konat, je odvolací orgán žádán doložit předpis a ustanovení, které toto zapovídá. Pokud tyto činnosti lze konat pouze s povolením, je odvolací orgán žádán doložit předpis a ustanovení, který to uvádí a označit orgán, který vydává předmětné povolení.“ 3) Zákonodárce stanovil k vyřízení odvolání lhůtu 15 dnů, zatímco ústavní soud časový limit nepřekročil a rozhodnutí vydal, GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ rozhodnutí nevydalo. Proti tomuto jednání podáváme stížnost. Soudy  a exekutivu laskavě žádáme vložit tuto stížnost do níže uvedených spisů, s čímž souhlasí účastník řízení Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, trvale 798 55 Ospělov 6.

• Krajský soud v Brně do spisů č.j. 18 Cm 236/16, 17 Co 195/2017, 7 To 118 /2017 a 7 To 362/2017
• Okresní soud v Prostějově do spisů č.j. 2 T104/2010, 2 T 65 /2011, 11 T 130 /2016 a  3 T 131/2017
• Okresní státní zastupitelství  v Prostějově do spisů  č.j. 1 ZT 244/2010, 1 ZT 55/2012, 1 ZT 108/2013
• Nejvyšší státní zastupitelství ČR do spisu č.j. 3 SPR 24/2017
• Ministerstvo spravedlnosti ČR do spisu č.j MSP-503/2017-OSV-OSV/15
Dne 11.11.2017

MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D., statutární zástupce a  Mgr. Dušan Dvořák
Příloha: Žádost ze dne 20.10.2017

Konopí je lék, z.s., Konopná apatyka královny koloběžky první, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov IČ: 22727281 v zastoupení k podání dle § 441 o.z. Cannabis is The Cure, z.s. Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, IČ: 26670232

ÚSTAVNÍ SOUD ČR
JOŠTOVA 8 , 660 83 BRNO
 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
 LAZARSKÁ 15/7, 117 22 PRAHA 1


Věc: Stížnost odborné společnosti Konopí je lék,z.s. na průtahy a odvolání na rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 10.10.2017 č.j. SPR ÚS 49/17 ve spojení s kárným podnětem na rozhodnutí ze dne 5.10.2017 č.j. III.ÚS 3354/16 a stížnost na průtahy a odvolání na rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství ze dne 11.10. 2017 č.j.: 43568/17/5100-41451-711055 ve spojení s rozhodnutím Finančního úřadu pro Olomoucký kraj ze dne 20.10. 2017 čj.: 1853861/17/3100-11450809667 Odůvodnění

1.Od roku 2010 se členové odborné společnosti Konopí je lék,z.s. a členové stejnojmenného výzkumu ve správním a trestním řízení marně domáhají zjištění informace, na základě jakých konkrétních zákonných ustanovení obecní, odvolací, dovolací a ústavní justice (č.j. II. US 664/12, IV.US 4859/12, II. US 1311/13,  II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. US 396/16, II. US 1091/2016, IV.ÚS 3238/16 a III.ÚS 3354/16) a dále prvoinstanční a odvolací finanční správa v letech 2010 – 2017 uvedla (nepravdivé) informace a následně vydala (vědomě mylné) rozhodnutí extrémně poškozující členy výzkumu a výzkum samotný, a totiž, že: „Pěstování a zpracování konopí s obsahem do 0,3% THC v celé nadzemní části rostliny konopí včetně kvetoucích a plodonosných vrcholíků pěstovaného na ploše do 100m2 je údajně zakázané bez povolení pěstovat a toto konopí zpracovávat, když členové výzkumu jednají v souladu s §§ 2, 5 a 29 zákona o návykových látkách, neboť při pěstování uznaných 50 odrůd konopí s obsahem do 0,2% THC ve vrcholíku na ploše nad 100m2 se pěstování a zpracování konopí oznamuje Celní správě a pro oznámení odrůd s obsahem do 0,3% THC v celé nadzemní části rostliny konopí včetně kvetoucích a plodonosných vrcholíků neexistuje žádný regulační orgán a povolení nikdo nevydává a není ani živností pro vydání ŽL!

2.Dovolujeme si upozornit na články Listiny základních práv a svobod, které takového jednání justice a exekutivy zapovídá: čl 1, čl. 2 odst. 2 a 3, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 1- 4, čl. 11 odst. 1, čl. 17 odst 1 - 5 Listiny základních práv a svobod.

3.Tyto informace nevydal ústavní soud v rozhodnutích č.j. SPR ÚS 49/17 a č.j. III.ÚS 3354/16 a nejsou uvedena ani v rozhodnutích, na která ústavní soud v ústavní stížnosti č.j. III.ÚS 3354/16 odkazoval, tyto informace nevydalo rovněž Odvolací finančního ředitelství pod čj.: 43568/17/5100-41451-711055 a Finanční úřad pro Olomoucký kraj čj.: 1853861/17/3100-11450-809667 a tyto informace nejsou uvedeny ani v rozhodnutích, na která Odvolací finančního ředitelství a Finanční úřad pro Olomoucký kraj v rozhodnutích čj.: 43568/17/5100-41451-711055 a čj.: 1853861/17/3100-11450-809667 odkazovali. Asociace Cannabis is The Cure,z.s. podala na výše uvedené jednání dne 15.10. 2017 a 18.10.2017 kárný podnět, ke kterému odborná společnost Konopí je lék,z.s. připojuje, viz http://ustavnisoud.blogspot.cz

4.Na základě výše uvedených informací je v rámci odvolání/stížnosti žádáno vydat nebo přikázat vydat tuto informaci, která je pro správní a ústavní řízení rozhodná. „Je nebo nebo není povoleno bez jakéhokoliv povolení pěstování konopí s obsahem do 0,3% THC v celé nadzemní části rostliny včetně vrcholíku pěstovaného na ploše do 100m2/osobu a stejně tak je nebo není povoleno jeho zpracování a distribuce? Pokud tyto činnosti nelze konat, je odvolací orgán žádán doložit předpis a ustanovení, které toto zapovídá. Pokud tyto činnosti lze konat pouze s povolením, je odvolací orgán žádán doložit předpis a ustanovení, který to uvádí a označit orgán, který vydává předmětné povolení.“
5.Nad rámec výše uvedeného sdělujeme, že povolení k výrobě různých modalit konopných produktů pro terapii, jak uvedlo MZ ČR, MZ ČR nevydává. SUKL může od 1.4. 2014 vydávat licenci -povolení pouze k pěstování konopí s obsahem cca 20 %THC v samičím květu konopí, které SUKL vykupuje, když dosud SUKL v neúspěšných tendrech vykoupil od 1.4.2014 pouze cca 10 kg vysoce omamného samičího konopného květu, přičemž konopný květ je cca 20% váhy kvetoucího samičího vrcholíku a cca 5 -10% celé nadzemní části rostliny, blíže viz http://www.policie.cz/clanek/metodika-mereni-thc.aspx
Dne 20. 10. 2017
MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D., statutární zástupce
→→→→→

Vymahatelné škody od 21.3.2008 do 31.12.2009 a zahájení trestnosti pěstování konopí od 1.1.2010

Valná hromada asociace dne 14.5.2016: 
Vymahatelná škoda ve výši 120 mil. Kč na výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), Edukativní konopné klinice, resp. zřizovatelích kliniky (což jsou 3 právnické osoby a členové Společenství), škoda na členech výzkumu a Společenství a dále na členech asociace Open Royal Academy, European Cannabis Church a škoda na spolu zakladatelích Konopné církve (registrace dne 14.7.2016, podány 3 žaloby na nečinnost a nezákonné rozhodnutí u MS v Praze v roce 2016, dvě žaloby odmítnuty jako nedůvodné při 5 měsíční nečinnosti správního orgánu). Pohledávka ve výši v minimální výši 120 mil. Kč je schválena ke dni 14.5.2016 pod dozorem advokáta a uznána 5 právnickými osobami na společné na Valné hromadě v Praze, avšak pouze a jen za období od 21.3.2008 do 31.12.2009. 
Celkové nejnižší vymahatelné pohledávky členů ke dni 21.3.2017 jsou 77 milionů kanadských dolarů. 
Změna sídla společnosti investorů do Kanady nejpozději do 1.5.2018.